Msze Święte

Niedziele i święta:
5.30; 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 16.30

Dni powszednie:
5.30; 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 17.30

Sakrament Pokuty

30 min. przed każdą Mszą Świętą.

Odpusty

 • 27 września – tytuł kościoła św.Wincenty a Paulo
 • 14 września – Pan Jezus Milatyński
 • 11 luty – Matki Bożej Lourdeńskiej

Nabożeństwa

W dni powszednie po wieczornej Mszy św.

 • poniedziałek – do św. Wincentego
 • wtorek – do św. Antoniego
 • środa – do Matki Bożej Lourdeńskiej
 • czwartek – za zmarłych
 • piątek – do Pana Jezusa Milatyńskiego

 

Nabożeństwa w ciągu roku

 • Roraty w Adwencie w dni powszednie o godzinie 7.00
 • Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w piątki po wieczornej Mszy św. o 18.00
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o 17.00
 • Nabożeństwo majowe i czerwcowe po wieczornej Mszy św.
 • Nabożeństwa różańcowe w październiku po wieczornej Mszy św.

Kościół Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo

ul. św. Filipa 17-19,
31-150 Kraków

numery telefonów:
124292533;
124254500;
124292942

Sanktuarium NMP Lourdeńskiej w Krakowie

Kościół Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie przy ul.św. Filipa 19, znany jest jako Snaktuarium Matki Boskiej Lourdeńskiej. W kaplicy naszego kościoła znajduje się słynąca łaskami figura NMP Niepokalanej z Lourdes, wykonana jako jedna z pierwszych jeszcze za życia św. Bernadetty Soubirous, której Matka Najświętsza ukazywała się osiemnaście razy w Grocie Massabielskiej. Figurę przywiózł do Polski francuski misjonarz ks. Piotr Soubieille, który przybył do Krakowa w 1866 roku jako organizator i przełożony odradzającej się Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Miłość do nowej ojczyzny i gorliwość apostolską oparł na fundamencie nabożeństwa do Niepokalanej z Lourdes. Dodatkowym motywem szerzenia tego nabożeństwa było jego cudowne uzdrowienie po ciężkim wypadku.
Najpierw przywiezioną figurę umieścił w kaplicy domowej zgromadzenia. Następnie rozpoczął starania zmierzające do budowy nowego kościoła pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, w którym do dziś znajduje się słynąca łaskami i otaczana czcią figura Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes. Liczne wota umieszczone na ścianach kaplicy świadczą o nadzwyczajnych łaskach otrzymywanych za pośrednictwem Maryi. W każdą środę wieczorem odprawiana jest Msza św. z nowenną podziękowań i próśb ku czci Maryi Niepokalanej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ogłoszenia

 1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, w który wkraczamy, ma podwójny charakter: najpierw jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów, a jednocześnie jest czasem naszego przygotowania się do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
 2. RORATY czyli Msze święte wotywne o Matce Bożej w naszym kościele będziemy odprawiać w dni powszednie o godz. 700 Na pierwsze roraty zapraszamy już jutro.
 3. W liturgii w rozpoczynającym się tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła oraz św. Barbary dziewicy i męczennicy, patronki górników.; w środę wspomnienie św. Mikołaja; w czwartek – wspomnienie  św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła; w piątek.
 4. W piątek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po  Mszy św. o godzinie 900 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do godziny 1500.  W „Godzinie Łaski” od 1200 do 1300 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy wypraszać łaski dla naszej Ojczyzny, Kościoła, dla nas samych, dla naszych bliskich i dla całego świata.
  O godzinie 1500 odmówimy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, która zakończy Adorację.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
 6. Przyszła niedziela to Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
 7. Na furcie naszego Domu pod numerem 19 i przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii można zaopatrzyć się już w świece wigilijne i opłatki. Świece rozprowadzane  są w ramach  Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowanego przez Caritas.

Wszystkim życzymy dobrego przeżycia pierwszego  tygodnia  adwentowego.

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

 


[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.
[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.
[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.
[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.
[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.
[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9. 
[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.
[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

Najnowsze galerie

Msza Święta w intencji Chorych i Słabych

Msza Święta w intencji Chorych i Słabych z udzieleniem Sakramentu Chorych i Koronką do Bożego Miłosierdzia każdego 11 dnia miesiąca w Kaplicy Matki Bożej Lourdeńskiej o godzinie – 15:00


każdą środę o godzinie 17:30 odprawiana jest Msza Św. z Nowenną podziękowań i próśb ku czci Maryi Niepokalanej.

Prośby i podziękowania można składać do skarbony w kaplicy Matki Bożej Lourdeńskiej lub na furcie.


każdy piątek o godzinie 17:30 Msza Św. z Nowenną do Pana Jezusa Milatyńskiego w intencji próśb i podziękowań.

Prośby i podziękowania można składać do skarbony przy Ołtarzu Pana Jezusa Milatyńskiego lub na furcie.

Transmisja na żywo

Najnowsze zdjęcia naszej świątyni

Jak do nas dojechać

Czytania na dziś